Hírlevél
 * kötelező

A feliratkozással Ön elfogadja Adatvédelmi Nyilatkozatunkat

Com-Forth Kft.
Budapest,
Róbert Károly krt 82-84.
Cooper Center, B épület, földszint, 306.
H-1134
Tel: +36-1-413-7198; +36-1-413-7199
Fax: +36-1-321-3899
e-mail: mail@comforth.hu
Nyári nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9:00 – 17:00, pénteken 9:00 – 16:00
Téli nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9:00 – 17:00

A Com-Forth Kft. a szombati munkanapokon és a két ünnep között zárva tart.

Térkép:

Cégünk története

Az 1988-ban alapított COM-FORTH Kft innovatív cég, amely segít megérteni egy sikeres üzemi intelligencia megvalósítás előnyeit és követelményeit. Kombináljuk a gyártás és termelés alapos ismeretét, az irányítástechnika és automatizálás, valamint az információtechnológia gyakorlati megoldásait. Küldetésünk olyan üzletorientált megoldások szállítása, amelyekkel a működési leállások és az azokból fakadó veszteségek csökkenthetőek, a termelés és a termékek követhetővé válnak és megfelelnek az egyre szigorodó előírásoknak és a törvényi szabályozásoknak. Természeténél fogva az üzemi intelligencia megteremtése egy folyamat, nem egy dobozban megtalálható megoldás. Megvalósításánál első lépésünk lehet egyszerűen egy egyedi alkalmazás, amely az információmenedzsmentet biztosítja, vagy konzultációk után olyan integrált megoldás megvalósítása, amely az üzleti szintű erőforrás tervezést a gyártószint valós-idejű termelési adataira alapozza. Ez kiterjedhet a hatékonyság, minőség és termelés menedzsmentre.

A COM-FORTH rendszereket és integrált megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat biztosít az ipari informatika és az automatizálási szektor számára. A COM-FORTH nagy multinacionális vállalatokkal, valamint kis- és középvállalatokkal együttműködve dolgozik. Felhasználóink éppúgy kikerülnek az energetika, gyógyszergyártás, vegyipar, élelmiszeripar területéről, mint az automatizálással foglalkozó rendszerintegrátorok közül. Szabványos és skálázható megoldásaink biztosítják a hosszú távú befektetés-védelmet , és mentesítik felhasználóinkat az „egyszerre mindent, bár sohasem lesz készen” kockázatától.

A COM-FORTH fennállása óta hatalmas tapasztalatot és tudást gyűjtött össze, és halmozott fel felhasználóink iparági igényei és üzletmenete alapján. Nagy tapasztalattal rendelkező, magasan kvalifikált villamosmérnöki, informatikai végzettséggel rendelkező munkatársaink szakértelme ehhez adódva eredményezi sikeres megoldásainkat.

Munkánkat rendszerintegrátoraink bevonásával is támogatjuk, konzultációs tevékenységet és a „legjobb” termékek és megoldások alkalmazását biztosítjuk. Elsősorban konfigurálható, „dobozos” szoftvereket ajánlunk, ám szoftver komponensek fejlesztését is elvégezzük a kívánt funkcionalitás megvalósításához.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Com-Forth Kft. a regisztráció és az oldal használata során megadott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései szerint kezeli. A moxa.hu, a comforth.hu és az opto22.hu oldal (továbbiakban weblapok) használata, a személyes adatok megadása önkéntes. Az adatkezelés célja az oldalon igényelt szolgáltatások teljesítése. A Com-Forth Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem adja ki, és biztosítja, hogy kezeléséből nem kerülnek ki. Az adatokat visszavonásig, de legkésőbb az adatkezelés céljának megszűnéséig tároljuk. A tárolt adatokat kizárólag az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett személy a törvény alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

2. Adathelyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3. Tiltakozási jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – a törvény szerint bírósághoz vagy a hatósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – e törvény szerint – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a határidőn belül nem fordul bírósághoz. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.